Puinen maatila. Maatilan valinta ja sen laskeminen

Maatilaan vaikuttavat kuormitukset ovat pysyviä ja tilapäisiä. Vakiokuormalla g on päällysteen kaikkien osien painon omaava kuorma ja ristikon kuollut paino, joka voidaan määrittää empiirisellä kaavalla. Tällöin on otettava huomioon luotettavuuskertoimet y ja ristikoiden B askeljärjestely. Vakion kuormituksen oletetaan olevan tasaisesti jakautuneen rungon pituuden mukaan. Väliaikainen lumikuorma s määritetään SNiP: llä ja se jakautuu tasaisesti pitkin pituusaluetta tai ristikon puolipisteen pituuksilla. Si: n kolmiomainen lumikuorma, jolla on enimmäisarvot tukien yläpuolelle ja nollapisteen puolikkaat ristikkotasolla (ks. Segmenttihaarojen laskenta) voivat toimia myös segmenttirivillä.

Tuulikuormaa w ei oteta huomioon useimpien ristikoiden laskennassa, koska se toimii imuina ja vähentää rungon ristikoiden voimia tärkeimmistä kuormista. Lattian, lattian tai riippuvien laitteiden läsnä ollessa niiden kuormitukset keskittyvät ristikon alasordiston solmukohtiin.

Geometrinen laskenta muodostuu kaikkien ristikkopuiden akselien pituuden määrittämisestä ja kaltevuuden kulmista vaakasuoraa projektiota ja keskenään solmujen kohdalla. Segmenttilaitoksessa on määritettävä ylemmän vyön säde ja pituus, sen sauvojen sointujen pituudet, niiden vaakasuorat ulokkeet ja mutkan nuolet. Tässä tapauksessa voit käyttää segmenttisen kaaren geometristä laskentaa.

Staattisen laskennan avulla määritetään ristikkorakenteisiin vaikuttavat voimat kaikista kuormituksista ja niiden yhdistelmistä. Pituussuuntaiset voimat N määritetään ristikon kaikissa tangoissa. Tätä varten ylemmillä hihnalla toimivat hajautetut kuormat tavanomaisesti katsotaan keskittyneiksi sen solmuihin. Segmentin ristikon ylemmän hihnan vanteiden taivutetut akselit tavanomaisesti korvaavat ne akordeilla. Sitten pituussuuntaiset voimat määritetään Maxwell-Cremon-ponnistusdiagrammin rakentamismenetelmillä, leikkaamalla solmuja tai jakomenetelmällä. Esimerkkejä voimakaavion rakenteesta on esitetty kuv. 8.6.

Symmetristen ristikoiden sauvojen pituussuuntaiset voimat voidaan määrittää vain yhdestä, esimerkiksi ristikon vasemman puoliskosta seuraavassa järjestyksessä. Ensinnäkin tasaisesti jakautuneen lumikuorman voimat määritetään yhdellä, esimerkiksi ristikon vasemman puoliskolla, sitten yhdellä puoliskolla. Tämä voidaan tehdä rakentamalla yhden kaavion vasemmalta puolelta. Oikeanpuoleisesta kuormituksesta tulevat voimat ovat yhtä suuret kuin rungon kuormittamattoman puolen sauvat.

Kuva 8.6. Kuormat ja voimat ristikkotangoissa: s a - kolmio; b - segmenttinen; / - järjestelmät ja kuormat; // - Maxwell - Cremona kaavioita ponnisteluista

Rungon koko pituudelta tasaisesti jakautuneen lumikuorman pituussuuntaiset voimat määritellään voimien summaksi puolipisteen kuormituksista. Oman painon pituussuuntaiset voimat määritetään kertomalla voimat lumikuormasta koko mittakaavassa vakiokuorman ja lumikuorman - g / s arvojen suhde. Pituussuuntaiset voimat voidaan määrittää vain kolmionmuotoisesta lumikuormituksesta, jolla on korkein arvo ristikon vasempaan tai oikeaan puoliväliin sijoitetulle kannattimelle.

Kaikkien tilojen ylävyöissä vain puristusvoimat N ovat aktiivisia.C, alemmissa hihnoissa - vain vetovoimat Np, kolmiomaisten ristikoiden laskevissa rintareunoissa - vain puristusvoimat NC ja ristikkorakenteissa vain vetovoimat Np. Segmentoidun ja monikulmion muotoisten ristikoiden ristikudoksessa voi esiintyä sekä puristus- että vetovoimia, kun kyseessä ovat yksipuoliset lumikuormat. Yksittäisten kuormien ja niiden yhdistelmien pitkittäisvoimien saadut arvot kirjataan taulukkoon, jonka muoto annetaan esimerkissä 8.1.

Taivutusmomentteja esiintyy vain ylemmän hihnojen osissa, kun solmun kuormitusta esiintyy. Ne määritetään seuraavalla tavalla. Yläosan hihnoja pidetään elementteinä kääntyvästi tukena solmuissa, joihin kohdistuu solmukohta, esimerkiksi tasaisesti jakautunut kuormitus ja pitkittäiset puristusvoimat, jotka on määritelty aiemmin. N-voimat toimivat pitkin suorien tangojen laskennallisia akseleita tai ylemmän hihnan taivutettujen tangoilla (kuva 8.7). Tasaisesti jaettu kuorma q nämä taivutusmomentit

Kuva 8.7. Ylemmän liimatuotteiden tilojen laskentamenetelmät:

ja - segmenttiviljelmän taivutettu vyö; b - kolmiomainen ja viisikulmainen ristikko

suorissa viivoissa Mjne. ja taivutettu Mmr sauvat määritetään M: n kaavojen avullajne. = ql 2 /% - Ei, Mmr = ql 2/8 - Nf,

jossa / on suora sauva tai taivutettu vaakasuora projektio; e = (h - ho) / 2 - pitkittäisvoimien eksentrisyys suorassa tangossa, jossa leikkaus korkeus / g ja sen päissä / g0; / = / 2 / 8g) - taivutetun sauvan mutka.

Segmentin ristikon ylävyössä maksimaalinen taivutusmomentti esiintyy ylemmän hihnan tukitankoissa kolmionmuotoisella lumikuormalla, jossa ristikkotukeen maksimiarvo on. Suurimmat poikittaisvoimat Q ovat samassa paikassa.

Runkoprofiilit valitaan niiden korkeimpien joustavuuksien X: 120 palkkien, jotka ovat ylemmän vyön, 150 puristettujen ristikkorakojen kohdalla 150, ja teräspalkkien sauvojen osalta 400. Ristikon tasojen hihnan lasketut pituudet ovat yhtä suuret kuin niiden solmujen väliset etäisyydet. Ristikkotason hihnojen arvioidut pituudet ovat yhtä suuret kuin niiden kiinteiden siteiden tai lattianpäällysteiden tai palkkien välisten etäisyyksien väliset etäisyydet.

Liimapuu-ristikkotangon poikkileikkausten leveys on yleensä enintään 17 cm, joten ne voidaan liimata yhteen kiinteistä levyistä ilman poikittaisia ​​nivelitä.

Puulajitelineiden ylemmän hihnojen poikkileikkaus valitaan ottaen huomioon, että niillä on taivutusmomentit M ja pitkittäisvoimat N.

Yläosan hihnan korkeus voidaan määrittää etukäteen suunnilleen ottaen huomioon vain pitkittäiset voimat tai vain taivutusmomentit seuraavilla ilmauksilla:

Yläosan hihnan poikkileikkauksen rasitusta testataan taivutuksen aikana puristamalla käyttäen kaavoja kaikkien puuosien laskemiseksi. Samalla määritetään sen arvioitu pituus /R, osan A alue, vastuksen W momentti ja hitausmomentin säde i, sauvan A joustavuus, stabiilisuuskerroin φ, muodonmuutoskerroin, taivutusmomentti muodonmuutoksella Ml ja suurin puristusjännitys on noin, mikä ei saa ylittää puun laskennallista kestävyyttä puristukseen määritettynä ottaen huomioon leikkausleveyden b ja työolosuhteiden tekijät - lohkon korkeus tvuonna ja levyjen kerrosten paksuus, joista sydän on liimattu.

Ylemmän vyön ja ristikon puutankojen osuudet, joissa käytetään vain puristusvoimaisia ​​pitkittäisvoimia, valitaan siten, että niiden leveys on sama, niiden joustavuus ei ylitä sallittua. Niiden odotetaan puristuvan ottaen huomioon stabiilisuus kaavojen mukaan, kun lasketaan koko löydetyt elementit. Venytetyt puutangot poikkileikkaukset valitaan ja lasketaan käyttäen kaikkia puuraaka-aineita laskettavan kaavan avulla. Venytettyjen teräselementtien osat valitaan ja lasketaan teräsrakenteiden suunnittelustandardien mukaisesti. Tällöin teräskaarien alemman hihnan leveyden tulisi yleensä olla yhtä suuri kuin ristikkotankojen poikkileikkausten leveys, jotta solmua voidaan tehdä.

Solmujen puisten ristikoiden laskeminen. Puisten ristikoiden etumainen pysähtyminen, kun ne putoavat pituussuuntaisia ​​puristusvoimia pitkin, puun kuitujen poikki tai kulmassa - määritä! kaavojen mukaan koko puun elementtien murskaamista varten.

Puurunkoisten solmujen laskenta suoritetaan yleensä niihin liittyvien sauvojen maksimipyrkimysten vaikutuksesta ottaen huomioon niiden akselien väliset kulmat. Solmujen puuelementtien etupysäkit laskevat romahtamisesta ottaen huomioon, ovatko pituussuuntaiset puristusvoimat toimivat pitkin, poikki tai kulmassa puun kuituihin. Solmujen elementtien yhdistävien pulttien lukumäärä määritetään ottaen huomioon, toimivatko ne puun viljojen välissä tai niiden yli. Kiinnittimien teräselementit ja niiden hitsatut liitokset lasketaan metallirakenteiden suunnittelustandardien mukaisesti.

Etuleikkauksissa tarkastellaan puun romahtamisen jännitystä kulman alapuolella olevien kuitujen kuitujen alaisena ylemmän puun päiden puristusvoiman vaikutuksen ja alemman puun päätyn puun repimisen jännityksen alle leikkausvoiman T vaikutuksesta alemman puun vetolujuuteen N. Tämä laskelma tehdään kaavalla t = T / A ^ RCKXp, jossa leikkausalue A = Ыvakuutus; RCK.cp = RCK/< + 0,25/ck/?); e = h / 2.

Lisäksi vetolujuus tarkistetaan helmassa heikennetyn alemman palkin poikkileikkauksessa. Ristikoiden laskeminen toisella raja-arvolla (alemmalla hihnalla taipuilla) useimmissa tapauksissa, kun ristikoiden suositellut korkeudet eivät ole tarpeen. Korkeus-span-suhde vähintään / / 7, ristikoilla on runsaasti jäykkyyttä. Kuitenkin käytön aikana, pääasiassa solmujen joustavuuden vuoksi ristikot saattavat saada pieniä mutta huomattavia poikkeamia alempaa vyötä. Tällaisten taipumien poissulkemiseksi on suositeltavaa kiinnittää ns. Rakennuksen nousu, joka on yhtä suuri kuin 1/200 niiden rungosta alemmilla vyöhykkeillä. Tämä nousu otetaan huomioon tilan geometrisessa laskennassa. Staattisessa laskelmassa ei ole tarpeen ottaa sitä huomioon, koska se ei merkittävästi vaikuta ristikon tangot.

Maatilojen laskutoimitukset pienenevät suositeltua suhteellista korkeutta vastaan ​​"/7 on tehtävä ottaen huomioon kaikkien tangon muodonmuutokset niiden toiminnasta sääntelykuormien ponnisteluilla.

Liitosrustit varmistavat päärungon tukirakenteiden, niiden elementtien vakauden ja havaitsevat rakennukseen vaikuttavat horisontaaliset kuormat. Ne ovat poikittaisia ​​ja pituussuuntaisia, niittyjä, pystysuoria ja kaltevia.

Pitch-ristiliitokset (kuva 8.8) ovat tärkeimmät. Ne koostuvat tukevista ristikoista, jotka yhdistävät pinnoitteen päärakenteiden ylemmät hihnat tai alueet pareittain. Nämä liitokset sijaitsevat vinosti pinnan pinnan yli. Niiden tuet ovat kehysseinien muotoilu. Vöitä ovat siteet ylemmät vyöt ( päärakenteet, pylväät ovat vaakasuoria palkkeja tai palkkeja ja lattialevyjä. Ristikko on ristikkäin tai lävistäjä, ja se on valmistettu palkkeista tai teräsköysistä.

Kuva 8.8. Linkit: o - linkkien profiili; b - viestintäsuunnitelma; in - työyhteyksien järjestelmä

Esimerkki puutalouden laskemisesta

4. Edellytyksestä hBP1 / 4hnp aseta leikkauksen syvyys alemmassa hihnassa hBP= 6 cm (h-arvoBP on oltava 0,5 cm monikerta) ja tarkista heikentyneen osan vahvuus

1. Keskitetysti puristetun tangon (2) lujuustilasta määritämme poikkileikkauksen heikentyneen kanta-alueen vaaditun arvon

jossa rC= 140 kg / cm 2 (käytetään maatilan hihnojen valmistukseen luokan II puuta).

2. Määritä kokonaispoikkipinta-alan vaadittu arvo huomioiden ke poikkileikkauksen heikkeneminen. helma (hBP= 1 / 4hsn)

3. Kappaleen leveys v.p. bsn oletetaan olevan bnp 0, ts. bsn= bnp= 15 cm. Leveyskorkeuden vp me määritellään nimellä

Valikoimalla ja h vaatimuksetsnbsn määritä poikkileikkaus vp bsnxhsn= 150x150 mm, jossa Abr= 225 cm 2.

4. Laske jakson r hitausmomentin säteetx= 0,289 hsn4,34 cm ja ry= 0,289bsn4,34 cm. Arvioitu pituudet ce tasossa ja ristikon tasosta asennettaessa kulkee kussakin solmussa v.p. ovat yhtä suuria kuin lx= ly= d / cos = 2.35 / cos6 0 2.36 m. Määritä ce joustavuus. x ja y : x= y= lx/ rx= 236 / 4,34 = 54,4.

5. Koska suurin sallittu joustavuus ei ole yli 70, nollan kerroin lasketaan kaavalla

6. Suorita kestävyystesti vp kaavan (3) mukaisesti A: n osaltaR= Abr

(Vahvuusolosuhteet täyttyvät)

1. Koska ristikudoksilla ei ole heikkenemistä leikkauksen muodossa, poikkileikkauksen valintaperuska on vakausolosuhde (3).

Määritä nurjahduskertoimen  arvoksi alueella 0,5-0,7, esimerkiksi определя = 0,6, ja määritä hammastuksen poikkileikkauksen vaadittu arvo

2. Lajitelma ja vaatimukset bR= bnp Määritä tukitelan poikkileikkauksen b mitatRxhR= 150 x 150 mm, Abr= 225 cm 2.

3. Kannatinpalkin lasketut pituudet tasossa ja ristikon tasosta oletetaan olevan yhtä suuret kuin se yhdistää ristikkosolmujen keskukset. Esimerkissämme lx= ly= 3,36 m. Inertia radia rx= ry= 0,289b = 4,34 cm.

Määritä laakeripukin joustavuus:

jossa [] = 120 on äärimmäinen joustavuus paineistetulle ylävyöhykkeelle ja tukirenkaalle (välivarsien [] = 150). Koska max > 70, määritämme форму kaavalla

4. Suorita vakauden tarkastus, jossa on lävistäjä

Koska vakausolosuhteet eivät täyty, lisätään hR lähimpään suurempaan lajitelma-arvoon hR= 175 mm ja toista 3 ja 4 kohdan toimet.

(Stabiilisuus on täyttynyt)

Määritä telineen poikkipinta-alan vaadittu arvo:

jossa nartikkeli - suurin vetovoima.

Liite 6 ottavat ristikon poikkileikkauksen:

Määritä aluslevyn koko venytetyn telineen alle:

Ota aluslevyn pinta-ala 15x15 cm 2 Aw= 225 cm 2> 196,2 cm 2

Esimerkki kolmikantaisen tilan laskemisesta

Laskettaessa teollisia ristikoita, jotka kulkevat laajoilta alueilta ja toimivat raskaiden kuormitusten puitteissa, voidaan käyttää jopa 10-15 eri tyyppisiä profiileja, tarkemmin sanottuna profiileja, joissa on eri leikkausparametrit. Tämä johtuu siitä, että ristikon tangoilla olevat jännitykset ovat erilaiset, ja siksi poikkileikkausten tarkka valinta tilojen teollisuustilavolyymien kanssa antaa merkittäviä säästöjä. Yksityisessä rakentamisessa, tilojen valmistuksessa 1-2, käytetään enintään 3 tyyppistä leikkausta paitsi taloudellisista myös esteettisistä näkökohdista, ja siksi on tarpeellista laskea suurimmat kuormitetut vavat ja ottaa poikkileikkaus näiden indikaattoreiden jäljellä oleville sauvoille. Yleensä se voi näyttää tältä:

Taloon on avoin alue, jonka mitat ovat 10x5 m, ja haluan tehdä tämän alueen sulkeutumaan niin, että kesällä voit juoda teetä ulkona sääolosuhteista riippumatta tai katsoa sen sijaan luotettavasti, ja myös laittaa autosi autopaikan alle, säästää autotallissa ja todella suojata auringon lämpöä kesäpäivänä. Vain 10 metriä - suurta laukaisua ja palkkia tällaiselle laastille on vaikea poimia ja tämä palkki on liian massiivinen - tylsää ja yleensä muistuttaa tehtaan lattiaa. Tällaisissa tapauksissa paras vaihtoehto on tehdä ristikot palkkien sijasta ja sitten heittää laatikko ristikoiden päälle ja tehdä katto. Rungon muoto voi itsessään olla mikä tahansa, mutta sitä pidetään yksinkertaisimpana vaihtoehtona kolmikulmion rungon laskemiselle. Tällaisen ulokkeen pilareiden laskemista koskevia ongelmia tarkastellaan erikseen, eikä tässä myös mainita kahden ristikon laskemista rinnakkaisilla hihnoilla tai palkkeilla, joihin ristikoita tuetaan.

Vaikka oletetaan, että ristikot sijaitsevat 1 metrin välein ja rungon kuormitus koteloista siirretään vain ristikkosolmukkeissa. Katemateriaali toimii katetuksena. Tilan korkeus voi teoreettisesti olla mikä tahansa, jos se on päärakennuksen viereinen, niin päärajoitin on katon muoto, jos rakennuksessa on yksi kerros tai toisen kerroksen ikkunoita, jos on enemmän kerroksia, mutta joka tapauksessa on epätodennäköistä se muuttuu, ja ottaen huomioon, että pilarien välinen pultti on välttämätöntä, niin 0,8 m ei aina tule ulos (me kuitenkin otan tämän laskutoimituksen). Näiden oletusten perusteella on jo mahdollista rakentaa maatila:

Kuva 272.1. Maatilojen katon yleinen alustava malli.

Kuviossa 272.1 palkin siniset palkit on merkitty sinisellä, laskettava sininen tila, palkit tai ristikot, joissa sarakkeet lepäävät, violetti, muutos vaaleansinisestä tummaan purppuraan osoittaa tässä tapauksessa rakenteellisen kuorman kasvua, mikä tarkoittaa tummille malleille vaaditaan tehokkaampia profiileja. Kuvassa 272.1 esitetyt ristikot on esitetty tummanvihreänä kuorman täysin erilaisen luonteen vuoksi. Näin ollen kaikkien rakenteellisten elementtien laskeminen erikseen, kuten:

- kantopalkkeja (kantopalkkeja voidaan pitää moniulotteisina palkkeina, jos palkkien pituus on noin 5 m, jos palkit tehdään noin 1 m: n pituisiksi, ts. ristikoiden välillä, nämä ovat yksisuuntaisia ​​palkkeja saranoitujen tukien kohdalla)

- kattotuolit (riittää määrittämään normaalit rasitukset sauvojen poikkileikkauksissa, kuten jäljempänä selostetaan)

- palkit tai ristikkot alaslaskelmissa (laskettu yksisuuntaisiksi palkkeiksi tai ristikoiksi)

ei ole erityisiä ongelmia. Tämän artikkelin tarkoituksena on kuitenkin näyttää esimerkki kolmikulmainen ristikko laskemisesta, ja se on mitä me teemme. Kuvassa 272.1 voidaan ottaa huomioon kolmiomaisia ​​ristikoita, kun taas äärimmäisissä (edessä ja takana) ristikoilla on kaksi kertaa pienempi kuormitus kuin muilla ristikoilla. Tämä tarkoittaa, että nämä kaksi maatilaa, jos on olemassa vahva halu säästää materiaaleja, olisi laskettava erikseen. Esteettisistä ja teknisistä syistä on kuitenkin parasta tehdä kaikki ristikot samalla tavalla, ja tämä tarkoittaa, että riittää laskea kaikki vain yksi maatila (esitetty kuvassa 722.1 sinisenä). Tässä tapauksessa tilalla on konsoli, ts. ristikon ristikot eivät sijaitse ristikon päissä vaan kuvassa 272.2 näytetyissä solmuissa. Tämä suunnittelijärjestelmä mahdollistaa tasaisemman kuormituksen jakamisen ja sen vuoksi käytettäväksi pienemmän osan ristikkoprofiilien valmistukseen. Ristikoiden valmistuksessa on tarkoitus käyttää samantyyppisiä neliönmuotoisia putkia, ja lisälaskenta auttaa valitsemaan vaaditun muotoisen putken poikkileikkauksen.

Jos vaipanpalkit lepäävät ristikkosolmujen yläpuolelle, aallotetun lattian katoksen kuormitus ja tämän aaltopahvin päällä oleva lumi voidaan katsoa keskittyneeksi, ristikkosolmujen kohdalla. Ristikkotangot hitsataan yhteen, kun ylemmän vyön tangot ovat todennäköisesti jatkuvia ja pituus noin 5,06 m. Oletamme kuitenkin, että kaikki ristikkosolmut on saranoitu. Nämä selvennykset saattavat tuntua merkityksettöminä, mutta ne mahdollistavat nopeuttamisen ja yksinkertaistamisen niin paljon kuin mahdollista, toisessa artikkelissa esitetyistä syistä. Ainoa asia, jolle meille voidaan määritellä lisälaskutoimituksia, on keskittynyt kuormitus, mutta ei ole myöskään vaikeata tehdä sitä, jos levyn päällykset tai palkkien palkit lasketaan jo. Kun laskettiin profiililevy, havaitsimme, että profiililevy, jonka pituus on 5,1-5,3 m, on monivaiheinen jatkuva palkki konsolilla. Tämä tarkoittaa, että tällaisen palkin tukireaktiot ja vastaavasti ristikkomme kuormitus eivät kuitenkaan ole samat, mutta 5. reaktiopalkin tukireaktioiden muutokset eivät ole niin merkittäviä ja laskennan yksinkertaistamiseksi voimme olettaa, että lumi-, terrakote- ja pohja-alojen kuormitus siirretään tasaisesti, kuten yksittäispalkkien tapauksessa. Tällainen oletus johtaa vain pieneen vahvuusmarginaaliin. Tämän seurauksena saamme seuraavaksi suunnitelmamme maatilallemme:

Kuva 272.2. Kolmiomaisen ristikon suunnittelu.

Kuva 272.2 a) esittää maatilamme yleisen rakenteen, jonka kuormitus on Q = 190 kg, joka seuraa 180 kg / m 2: n suunnitellusta lumikuormasta, aallotetun lattian painosta ja vaipanpalkkien mahdollisesta painosta. Kuva 272.2 b) esittää poikkileikkaukset, joiden seurauksena poraukset voidaan laskea kaikissa ristikkorakenteissa ottaen huomioon, että ristikko ja rungon kuorma ovat symmetrisiä ja siksi riittää, että kaikki ristikkotangot eivät ole laskeneet, vaan hieman yli puolet. Ja jotta laskelmissa ei saa sekaantua lukuisiin sauvoihin, ristikoiden tangot ja solmut ovat yleensä merkittyjä. Kuviossa 272.2 c) esitetty merkintä tarkoittaa sitä, että tilalla on:

Alemman hihnan vavat: 1-a, 1-in, 1-d, 1-f, 1;

Yläosan vavat: 2-a, 3-b, 4-g, 5th, 6th;

Diagonaaliset risteykset: ab, bv, vd, gd, ee, e-f, zh, z-i.

Jos lasketaan jokaisen ristikon palkki, on toivottavaa luoda taulukko, johon kaikki palkit tulee sijoittaa. Tällöin tässä taulukossa on kätevää syöttää puristus- tai vetojännityksen arvo.

No, laskenta itsessään ei aiheuta erityisiä vaikeuksia, jos ristikko hitsataan 1-2 suljettuun profiiliin. Esimerkiksi ristikon koko laskenta voidaan vähentää palkkien 1, 6, 3 ja 3 ponnistelujen laskemiseksi. Tätä varten riittää, kun otetaan huomioon pituussuuntaiset voimat, jotka johtuvat rungon osan leikkaamisesta pitkin viivaa IX-IX (kuva 272.2 g).

Mutta jätetään harmia kolmanteen, ja katso, miten tämä tehdään yksinkertaisemmilla esimerkeillä

osa I-I (kuvio 272.2.1 d)

Jos tällä tavoin leikataan tilan ylimääräinen osa, sinun on määritettävä ponnistelut vain tilan kahdella sauvalla. Tätä varten käytetään staattisen tasapainon yhtälöitä. Koska ristikkosolmukkeissa on saranoita, ristikkosolmujen taivutusmomenttien arvo on nolla ja lisäksi samojen staattisten tasapaino-olosuhteiden perusteella kaikkien voimien summa x-akselin tai y-akselin ympäri on myös nolla. Tämän avulla voit luoda ainakin kolme yhtälöä staattisesta tasapainosta (kaksi yhtälöä voimille ja yksi hetkeksi), mutta periaatteessa hetkien yhtälöt voivat olla yhtä paljon kuin maatilan solmut ja vielä enemmän, jos käytät Ritter-pisteitä. Ja nämä ovat pisteitä, joissa kaksi tarkasteltavaa voimaa leikkaavat ja ristikon monimutkaisen geometrian vuoksi Ritter-pisteet eivät aina vastaa ristikkosolmuja. Kuitenkin tässä tapauksessa geometriamme on melko yksinkertainen (meillä on vielä aikaa saada monimutkainen geometria), ja siksi olemassa on olemassa tarpeeksi olemassa olevia ristikkosolmuja, jotta voimat voitiin määrittää tangoilla. Mutta tässä taas yksinkertaisuuden laskemisen vuoksi tavallisesti valitaan tällaiset kohdat, hetkellinen yhtälö, jonka avulla voit välittömästi määrittää tuntemattoman voiman ilman, että asia saadaan ratkaistuksi 3 yhtälön järjestelmään.

Se näyttää tältä. Jos muodostetaan momenttien yhtälö suhteessa pisteeseen 3 (kuva 272.2.2 e), silloin tulee olemaan vain kaksi jäsentä ja yksi niistä on jo tiedossa:

N2-ah = Q1 / 2;

jossa l on voiman Q / 2, joka on tässä tapauksessa voiman olkapää, pisteestä 3 pisteestä, joka on laskentamallin mukaan l = 1,5 m; h on voiman N toiminnan lapa2-a (olalla esitetty kuvassa 272.2.2 e) sinisenä).

Tällöin yhtälön kolmas mahdollinen termi on nolla, koska voima N1-a (kuviossa 272.2.2 e) on esitetty harmaana) on suunnattu akselin ympäri, joka kulkee pisteen 3 läpi ja siksi työn olake on nolla. Ainoa asia, joka ei ole meille tuntematon tässä yhtälössä, on voiman N toiminnan lapa2-a, On kuitenkin helppo määrittää se omistamalla asiaankuuluvat geometrian tuntemus.

Tilamme on 0,8 m suunnittelukorkeus ja kokonaismallin pituus 10 m. Sen jälkeen kulman a tangentti on tgα = 0,8 / 5 = 0,16, kulma α = arctgα = 9,09. Ja sitten

h = lsinα

Nyt mikään ei estä meitä määrittelemästä voiman N arvoa2-a:

N2-a = Q1 / (2lsin) = 190 / (2 · 0,158) = 601,32 kg

Samoin määritetään N: n arvo.1-a. Tätä varten kootaan hetken yhtälö suhteessa pisteeseen 2:

N1-a = Q / (2tg) = 190 / (2 · 0,16) = 593,77 kg

Voimme tarkistaa laskelmien oikeellisuuden tekemällä voimajaksot:

EQy = Q / 2 - N2-asina = 0; Q / 2 = 95 = 601,32 · 0,158 = 95 kg

EQx = N2-acosα - N1-a = 0; N1-a = 593,77 = 601,32 · 0,987 = 593,77 kg

Staattiset tasapainoolosuhteet täyttyvät ja mitä tahansa testiin käytetyistä voimayhtälöistä voitaisiin käyttää sauvojen voimien määrittämiseen. Se on kaikki, tilan jatkoselvitys on puhdasta mekaniikkaa, mutta vain siinä tapauksessa, että harkitsemme

osa II-II (kuva 272.2 e)

Ensisilmäyksellä vaikuttaa siltä, ​​että momentin yhtälö 1 kohtaan verrattuna on yksinkertaisempi määritellä voima Nab, kuitenkin tässä tapauksessa määrittää olkapään vahvuus ensin selville kulman β arvo. Mutta jos pidämme järjestelmän tasapainoa suhteessa pisteeseen 3, niin:

N3-b = 5Q / (6sinα) = 5,190 / (6 · 0,158) = 1002,2 kg (toimii jännitteinä)

No, nyt määritellään vielä kulman β arvo. Sen perusteella, että tietyn oikean kulmaisen kolmion kaikki sivut ovat tunnettuja (alahaara tai kolmion pituus on 1 m, sivuketretri tai kolmion korkeus on 0,16 m, hypotenuus on 1,012 m ja jopa kulma α), sitten viereinen oikean- kulmainen kolmio, jonka korkeus on 0,16 m ja pituus 0,5 m: lla on tgβ = 0,32 ja vastaavasti pituuden ja hypotenusen p = 17,744 ° välinen kulma, joka on saatu arktangentista. Ja nyt on helpompaa tehdä voimien yhtälö suhteessa x-akseliin:

EQx = N3-bcosα + Nabcosβ-N1-a = 0;

Na-b = (N1-a - N3-bcosα) / cosβ = (593,77 - 1002,2 · 0,987) / 0,952 = - 415,61 kg

Tällöin "-" -merkki osoittaa, että voima on suunnattu vastakkaiseen suuntaan kuin se, jota olemme ottaneet laskentamallin laatimisen yhteydessä. Ja tässä on aika puhua voimien suunnasta, tarkemmin sanottuna merkityksestä, joka panostetaan tähän suuntaan. Kun korvaamme sisäiset voimat ristikkotangon harkitussa poikkileikkauksessa, poikkileikkauksesta kohdistettu voima tarkoittaa vetojännityksiä, jos voima kohdistuu poikkileikkaukseen, jolloin puristusjännityksiä tarkoitetaan. Staattisen tasapainon näkökulmasta ei ole merkitystä, mihin suuntaan voimat ottavat laskelmissa, jos voima suuntautuu vastakkaiseen suuntaan, tämä voima on miinusmerkki. Laskettaessa kuitenkin on tärkeää tietää, minkä tyyppinen voima on laskettu tämän sauvan avulla. Laajennettavien sauvien osalta vaaditaan vaaditun poikkileikkauksen määrittämisen periaate yksinkertaisin:

Puristuksessa työskentelevien sauvojen laskennassa on otettava huomioon useita tekijöitä, ja yleisesti ottaen puristettujen sauvien laskentakaava voidaan ilmaista seuraavasti:

Huom. Suunnittelumalli voidaan tehdä siten, että kaikki pituussuuntaiset voimat ohjataan poikkileikkauksista. Tällöin laskennassa saadun voima-arvon edessä oleva "-" -merkki osoittaa, että tämä sauva toimii puristamalla.

Joten edellisen laskennan tulokset osoittavat, että sauvoissa 2-a ja 3-b syntyy vetojännitys, ja tangoilla 1-a ja a-b on puristusvoimia. No, nyt takaisin laskentamme tarkoitukseen - vakiomallien maksimaalisten normaalien rasitusten määrittelyyn. Kuten tavanomaisessa symmetrisessä palkissa, jossa suurimmilla rasituksilla symmetrisen kuormituksen alaisena syntyy tuentien poissulkevassa osassa, ristikudoksessa esiintyy suurimpia rasituksia tiloista, jotka ovat kaukana tuetuista, ts. sauvoissa, jotka on katkaistu osasta IX-IX.

osa IX-IX (kuvio 272.2 g)

M9 = -4,5Q / 2 - 3,5Q - 2,5Q - 1,5Q -0,5Q + ​​3V- 4,5N6-zsina = 0;

N6-z = (15Q - 10,25Q) / (4,5sin) = 4,75 / 190 / (4,5 ± 0,158) = 1269,34 kg (toimii puristuksina)

jossa v= 5Q, ristikoiden tukireaktiot määritetään samojen järjestelmän tasapainoyhtälöiden avulla, koska ristikko ja kuormat ovat symmetrisiä, sitten

Koska emme ole vielä toimittaneet horisontaalisia kuormituksia, tuen A tuen horisontaalinen tuki on nolla, joten Hkuvassa 272.2 b) vaalea violetti.

Kaikkien voimien olkapäät ovat tässä tapauksessa erilaiset, joten hartioiden numeeriset arvot korvataan välittömästi kaavalla.

S-ja-palkin voiman määrittämiseksi on ensin määritettävä kulman γ arvo (ei kuvassa). Tietyn oikean kulmakappaleen (alin tai kolmion pituus on 0,5 metriä, sivun jalka tai kolmion korkeus on 0,8 m, joten tgγ = 0,8 / 0,5 = 1,6 ja kulman arvo on γ = arctgγ = 57,99 °. kohdasta 3

h = 3sin y = 2,544 m. Sitten:

M3 = - 1,5Q / 2 - 0,5Q + ​​0,5Q + ​​1,5Q + ​​2,5Q - 1,5 N6-zsina + 2,544NKWL = 0;

NKWL = (1.25Q - 4.5Q + 1.5N6-zsina) / 2,554 = (332,5 - 617,5) / 2,554 = -112 kg

Ja nyt on helpompaa tehdä voimien yhtälö suhteessa x-akseliin:

EQx = - N6-zcosα - NKWLcos γ + N1 ja = 0;

N1 ja = N6-zcosα + NKWLcos γ = 1269,34 · 0,987 - 112 · 0,53 = 1193,46 kg (työskentelee jännityksessä)

Koska ristikon ylä- ja alatukit ovat samantyyppisiä profiileja, ei ole välttämätöntä viettää aikaa ja vaivaa alemman hihnankaran 1-b, 1-d ja 1-w laskemiseksi sekä ylävyön 4-g ja 5-tangot. Pyrkimykset näistä sauvoista ovat selvästi pienemmät kuin ne, jotka olemme jo määrittäneet. Jos tilalla ei ole rajoituksia, ts. tukit sijait- sivat ristikon päissä, niin myös työntötulokset olisivat pienemmät kuin ne, jotka olemme jo määrittäneet, mutta meillä on ristikko konsoleilla ja siksi käytämme muutamaa osaa, jotka määrittelevät voimat rintareunoissa käyttämällä edellä mainittua algoritmia (laskelmien yksityiskohtia ei anneta):

Nb-in = -1527,34 kg - puristustyöt (osa III-III, kuva 272,2 g) määritettiin momentin yhtälöllä pisteeseen 1)

Na-d = 634,43 kg - toimii jännityksellä (IV-IV, kuva 272.2 h), määritettiin momentin yhtälöllä suhteessa pisteeseen 1)

Nr-d = - 493,84 kg - puristustyöt (V-V-osa, määritetty momentin yhtälöllä pisteeseen 1 nähden)

Niinpä eniten ladattu meillä on kaksi sauvaa N6-z = 1269,34 kg ja Nb-in = - 1527,34 kg. Molemmat sauvat toimivat puristuksina ja jos koko ristikko valmistetaan saman tyyppisestä profiilista, riittää laskea yksi näistä sauvoista rajoittamalla rasituksia ja valitsemalla näiden laskelmien perusteella profiilin vaadittava osa. Kuitenkin kaikki ei ole niin yksinkertainen, ensi silmäyksellä näyttää siltä, ​​että riittää laskea sauva Nb-in, mutta puristettujen elementtien laskennassa lasketun sauvan pituus on erittäin tärkeä. Niinpä tangon N pituus6-z on 101,2 cm, kun taas sauvan pituus on Nb-in on 59,3 cm. Siksi, jotta ei arvailla, on parempi laskea molemmat sauvat.

sauva Nb-h

Puristettujen sauvojen laskeminen ei eroa keskitetysti puristettujen pylväiden laskemisesta, joten seuraavat ovat vain laskutoimituksen tärkeimmät vaiheet ilman yksityiskohtaisia ​​selityksiä.

taulukon 1 mukaisesti (ks. yllä oleva linkki) määritämme arvon μ = 1 (vaikka ylärajahihna on kiinteästä profiilista, ristikkomuotoilujärjestelmä merkitsee tangojen saranoidun kiinnityksen ristikkosolmukkeissa, joten on parempi hyväksyä edellä mainittu kerroin-arvo).

Otamme alustavan arvon λ = 90 ja taulukon 2 mukaisesti taivutuskerroin φ = 0,625 (teräkselle C235, lujuus Ry = 2350 kgf / cm2, määritettynä arvojen 2050 ja 2450 interpoloimalla)

Sitten vaadittu inertia säde on:

i = μl / λ = 101,2 / 90 = 1,155 cm

Neliön muotoisten putkien osalta nämä ehdot täyttyvät 30 x 30 x 2 mm: n profiililla, jonka poikkipinta-ala on F = 2,17 cm2 (inertia-säde i = √ (I / F) = 1,133 cm).

1269,34 / (0,625 ± 2,17) = 935,92 kgf / cm 2 2;

Huomautus: Jos ristikkotuotannon yhteydessä käytettävän profiiliputken laskettu vastus on tiedossa, laskennallisen vastuksen tunnettu arvo on otettava, jos laskettua vastustusta ei tiedetä, on parempi ottaa mahdollisimman pienin mahdollinen arvo, kuten tässä tapauksessa.

Koska voimaa on enemmän kuin kaksinkertainen, ei ole tarpeen laskea sauvaa. No, sitten suunnitteluvaihtoehtojen määrä on todella rajattomat. Esimerkiksi profiiliputken poikkileikkaus voidaan pienentää, mikä johtaa joustavuuskertoimen arvon kasvuun esimerkiksi profiiliputkelle, jonka poikkileikkaus on 25 x 25 x 1,5 mm ja poikkileikkausalue 1,37 cm 2 i = 0,951 cm, λ = 106,4, φ = 0,516 ja sitten

1269,34 / (0,516 ± 1,37) = 1795,68 kgf / cm 2 2;

Kuitenkin ohuempi seinät putken, sitä vaikeampi on varovasti hitsata niitä. Mutta jos käytät suurempaa osaa, voit tehdä 6, mutta 4 tai 3 ristikkoa, ja tämä on 1,5-2 kertaa työajan säästö. 4 ristikon valmistukseen, jonka korkeus on 1,67 m, ja jopa 3 ristikkoa, joiden korkeus on 2,5 m, on täysin mahdollista käyttää profiiliputkia, jonka osa on 30 x 30 x 2 mm. Tällaisessa vaiheessa vain pituussuuntaisen voiman arvo kasvaa:

1269,34 · 2,5 / (0,625 · 2,17) = 2339,8 kgf / cm 2 2;

Tarkista tangon bb vakaus tässä osassa. Koska b-in-palkin laskettu pituus on pienempi, arvo λ = 59.3 / 1.133 = 52.3 on vastaavasti pienempi, sitten φ ≈ 0.84

1527,34 · 2,5 / (0,83 · 2,17) = 2120 kgf / cm 2 2;

Siten olemme täyttäneet kaikki välttämättömät kestävyys- ja vakausolosuhteet. Jos otetaan kuitenkin huomioon, että ristikkorakenteissa esiintyy lisää jännityksiä, esimerkiksi epäsäännöllisellä pohjapylväsluvulla, mikä on melko todennäköistä, on parempi olla vaarassa, vaan valita osa, jolla on hyvä marginaali.

Huomautus: Ristikoiden lukumäärän laskemisen myötä varren taivutusten leveys kasvaa merkittävästi, ja siksi on välttämätöntä käyttää suurempia poikkileikkauksia letkuihin. Mutta nämä ovat hienouksia suunnitella ja löytää paras vaihtoehto.

Mutta jos ristikon ristikoita ei ole mahdollista asentaa kuvassa 272.1 esitetyllä tavalla, mutta vain ristikon päissä, ristikko on rajoittamaton ja kuormat ristikkotankoissa rungon geometrian pysyessä samalla täysin erilaisina ja kaikki vavat lasketaan. Esimerkiksi tangossa N esiintyy suurin puristusvoima2-a. Tukireaktion V liikkeen vuoksipisteestä 3 pisteeseen 1 ja saman pisteen 3 momenttien yhtälöllä on seuraava muoto (I-I jakso):

M3 = -1,5Q / 2 + 1,5V+ 1,5 N2-asina = 0;

N2-a = (0,5Q - 5Q) / sinα = - 4,5 · 190 / 0,158 = - 5411,88 kg

Tällöin sauva 2-a toimii puristusvoimana ja tämän tangon voimat ovat 4,2 kertaa suuremmat kuin ristikkorakenteella, jossa on konsolit ja tällaisille ristikoille (vähintään neljä) vaaditaan välittömästi profiiliputki, jossa on 40x40x2,5 mm: n osa. Ristikon korkeuden pienentäminen johtaa myös rungon ristikoihin kohdistuvien jännitysten lisääntymiseen, ja rullakaihtimen laskeutuminen ei enää luotettavasti suojaa saostumista vastaan.

Nämä ovat lyhyesti perusperiaatteet kolmionmuotoisten ristikoiden laskemiseksi ja suunnitteluksi.

Loppusanat Ymmärrän täysin, että ihminen, joka on ensin rakennusteknisten laskelmien edessä, ymmärtää edellä mainitun aineiston kouristukset ja erityispiirteet, ei ole helppoa, mutta et silti halua käyttää tuhansia tai jopa kymmeniä tuhansia ruplaa suunnitteluorganisaation palveluihin. No, olen valmis auttamaan sinua laskennassa, mutta vasta sen jälkeen, kun olet avannut projektia (sopiva lomake lähetetään kommenttien jälkeen). Lisätietoja on artikkelissa "Tee lääkäriltä tapaaminen."

Toivottavasti, rakas lukija, tässä artikkelissa esitetyt tiedot auttoivat sinua ainakin ymmärtämään ongelmasi. Toivon myös, että autat minua lopettamaan vaikean tilanteen, jonka äskettäin olen tavannut. Jopa 10 ruplaa apua auttaa minua nyt. En halua ladata sinua yksityiskohtia ongelmistani, varsinkin kun on tarpeeksi niitä koko romaani (joka tapauksessa minusta tuntuu, ja olen jopa alkanut kirjoittaa teoksen otsikon "tee", on linkki pääsivulle), mutta jos en ole erehtynyt hänen johtopäätöksensä, romaani voi olla, ja sinusta voi tulla yksi sponsoreista ja mahdollisesti sankareista.

Kun käännös on suoritettu onnistuneesti, avautuu sivulle kiitos ja sähköpostiosoite. Jos haluat esittää kysymyksen, käytä tätä osoitetta. Kiitos. Jos sivu ei avaudu, olet todennäköisesti siirtänyt toisen Yandex-lompakon, mutta älä huolestu. Tärkeintä on, että siirron aikana määritä sähköpostiosoitteesi ja otan sinuun yhteyttä. Lisäksi voit lisätä kommenttisi aina. Lisätietoja artikkelissa "Tee tapaaminen lääkärin kanssa"

Terminaaleissa Yandex-lompakon numero on 410012390761783

Ukrainan osalta - hryvnia kortin määrä (Privatbank) 5168 7422 0121 5641

Puutilan laskeminen

Pinnoitteen kantaelementtien suunnittelu ja laskenta: rakennesuunnittelu, kleifanernoy-paneelin laskenta ja sen lujuustestit. Päärakenteen, kehysjalustan parametrien laskeminen. Suojaa mätää ja tulta vastaan ​​kuljetuksen aikana.

Opintojakson tavoitteena on konsolidoida, syventää ja tiivistää teoreettista materiaalia sekä hankkia laskentamenetelmien ja käytännön sovellusten taidot tietyn teknisen ongelman riippumattomaan ratkaisuun.

Kurssihankkeen tehtävänä on kehittää puurakenteisten puurakenteiden ja puutavaran tukirakenteiden projekti.

1. Perusasiat

2. Rakennuksen päälaakerarakenteen malli - yksivaiheinen tuotantorakennus

3. Rakennuksen päämitat:

L = 18 m - span,

H = 7,8 m - korkeus,

B = 4 m - päärakenteiden nousu;

4. Rakennusalue - Moskova,

Arvioitu lumipeitteen paino - 180 kg / m 2,

Nopean tuulen paineesta johtuva sääntelykuorma - 23 kg / m 2;

5. Rakennuksen lämpöjärjestelmä on lämmin;

6. Runkorakenteiden poikkileikkaus - jalkakäytäväkokoonpano;

7. Pinnoittamallityyppi - epäterveellinen pinnoite.

8. Rakennuksen pituus - 11B = 114,0 = 44,0 m.

2. Päällysteen kantaelementtien suunnittelu ja laskenta

Tuotantorakennuksen pääkanta-elementtinä otetaan päällysteen lämmitetty liimauspaneeli rullakattoon, lämpötilan ja kosteuden toimintaolosuhteissa A2. Rakennuspaikka on Moskova.

Eristys - täyttöä sisältävä fenoliformaldehydi vaahto FRP-1 (y = 80 mm, s = 40 kg / m 3) GOST 20907-75: n mukaan.

Höyrysulku - muovikalvo, jonka paksuus on 0,2 mm.

Eristeen yläpuolella oleva ilmaväli tuuletetaan paneelin suuntaisesti.

Paneelimateriaalit: puu - mänty 2 lajiketta, joiden tiheys on c = 500 kg / m 3; FS / VV-luokan FSF-vaneri, jonka tiheys on = 700 kg / m 3.

Vastuullisuusluokka II, siis gn = 0,95.

2.1 suunnittelun valinta

Hyväksymme rei'itetyn paneelin, jonka mitat ovat 1498x3960 mm, ja joissa on neljä pituussuuntaista kylkiluuta (kuva 1).

Kuva 1. Liimapintapaneelin kansi

1 - vanerin pinnoitus; 2 - poikittaiset kylkiluut; 3 - pituussuuntaiset kylkiluut; 4 - liitospalkit; 5 - eristys

Vanerin pituus 1525 mm on liitetty "viikset" keskelle paneelia. Poikittaiset kylkiluukut sijaitsevat paneelin päissä ja vanerilankojen risteyksissä.

Päällysteellä otettiin pienin sallittu paksuus: ylä ja ala - seitsemän vanerin paksuus 8 mm.

Rungon reunoja varten otamme levyn valikoiman (GOST 24454-80E), jonka leikkaus on 125 mm. GOST 7307-75 -standardin mukaisten suojavälien jälkeen reunojen korkeus otetaan:

hp = 125 - 8 = 117 mm.

Paneelin osan korkeus: h = 117 + 8 + 8 = 133 mm.

Tässä tapauksessa se on hyväksyttävissä rajoissa.

2.2 Lasku kleifanernoy paneeli

Päällysteen vaakasuoran projektiolle lasketun lumikuorman kokonaisarvo lasketaan kaavalla 5 [2]:

jossa sg - lasketaan lumipeitteen laskettu paino 1 m 2 maan vaakasuoralle pinnalle, joka on otettu taulukon 5.2 mukaisesti. 4 * [2];

m - siirtymäkerroin maan lumisadan painosta päällysteen lumikuormaan, joka on otettu kappaleiden mukaisesti. 5,3 - 5,6 [2].

Kun katon kaltevuus b = 18,26 ° kerroin m = 1.

Lumikuorman vakioarvo Snoin määritetään kertomalla laskettu arvo kertoimella 0,7 kohdan 5.7 [2] mukaisesti.

Taulukossa esitetään kuormien keräys per 1 m 2 kattavuus. 1.

Taulukko 1. Kuormien kerääminen 1 m2: n pinta-alasta

Säännöllinen kuorma, kg / m 2

Suunniteltu kuorma, kg / m 2

Valssatut pehmeät matot

Vaneri (0,008х2) х700

Kehyksen pituussuuntaiset kylkiluut 4x (0,046x0,117) h500x (1 / 1,5)

Kehyksen 4x (0,046x0,117) h500x (1/3, 96) poikittaiset kylkiluut

2x (0,046x0,058) x500x (1 / 1,5)

Eristävä vaahtomuovi FRP-1 0,08 x (1,5-6x0,046) x (3,96-4x0,046) x40x (1 / (1,5x3,96))

Kuormitus paneelin leveydelle:

Kuva 2 Laskennassa kleifanernoy paneeli

a) - paneelin poikkileikkaus;

b) - pienempi I-poikkileikkaus paneelista

1 - pituussuuntaiset kylkiluut; 2 - vanerin pinnoitus

Paneelin arvioitu span:

Kleifaner-paneelin poikkileikkauksen geometriset ominaisuudet (ks. Kuva 2, a):

Sitten kotelon leveys on:

Paneeli lasketaan vanerin geometristen ominaisuuksien mukaan:

Pienennetty osa-alue:

Etäisyys alemman ja ylemmän pinnoitteen neutraalista linjasta painopisteen kanssa:

Nahkojen hitausmomentti suhteessa omaan akseliinsa ja puuraajojen hitausmomentti suhteessa neutraaliin akseliin voidaan jättää käytännön laskelmissa huomiotta.

Kun otetaan huomioon hitausmomentti suhteessa jakson painopisteeseen:

2.3 Paneelin voimakkuuden testaus

Arvioitu puoliväli taivutusmomentti:

Jännitteellinen venytysalusta:

Tarkista ylemmän puristetun ihon stabiilius:

Reunojen välinen etäisyys 40,8 cm: n valossa ja vanerin paksuus = 0,8 cm:

Varmista, että hakata saumaa pitkin paikoissa, joissa nahat ovat ripustettuja. Leikkausvoima tukeen:

Ylemmän ihon staattinen momentti suhteessa painopisteen kohtaan:

Leikkausjännitykset liimakerroksessa:

Paneelin taipuminen säädellystä kuormituksesta 2,41 kg / cm on:

3. Päärakenteen laskeminen ja suunnittelu

Päärakenteena oletuksena on kolmion muotoinen ristikko, jossa on venytetyt hammasrattaat L = 18 m: n etäisyydellä lämmitetyn tuotantorakennuksen kattamiseksi lämpötilan ja kosteuden olosuhteissa A2.

Maatilat: mäntylevyt, joiden kosteuspitoisuus on korkeintaan 12% ja teräslaatu 09G2S. Tilojen etäisyys B = 4 m.

Vastuullisuusluokka II, gn = 0,95.

3.1 Suunnittelun valinta

Hyväksymme kolmionmuotoiset nelipaneeliset ristikot, joissa on venytetyt ripustimet (kuva 3). Ristikon korkeus: f = L / 6 = 18/6 = 3 m.

Kuva 3. Tilan geometrinen kaavio

Yläosan hihnan pituus:

Alahihnan paneeleiden pituus:

Rakennussuunnitelman 1 m 2 kuormat on esitetty taulukossa. 2.

Taulukko 2. Kuormituksen laskenta 1 m 2 rakennussuunnitelmasta

Säännöllinen kuorma, kg / m 2

Suunniteltu kuorma, kg / m 2

Valssatut pehmeät matot

Vaneri (0,008х2) х700

Kehyksen pituussuuntaiset kylkiluut 4x (0,046x0,117) h500x (1 / 1,5)

Kehyksen 4x (0,046x0,117) h500x (1/3, 96) poikittaiset kylkiluut

2x (0,046x0,058) x500x (1 / 1,5)

Eristävä vaahtomuovi FRP-1 0,08 x (1,5-6x0,046) x (3,96-4x0,046) x40x (1 / (1,5x3,96))

Farmin paino

Ristikon nettopaino linkkien kanssa:

Arvioitu kuormitus 1 m: n suuruisen ristikon hihnan horisontaalisen ulkoneman mukaan:

- omalla päällystyspainollaan:

Kuva 4. Tilan suunnitteluohjelma

Arvioidut solmun kuormat:

missä on paneelin vaakasuora projektio;

Tuulivoimaa maatilalla ei oteta huomioon.

Määritelty laskennallinen vaivaa. Runkojärjestelmän pituussuuntaiset voimat määritetään kahdella kuormitusyhdistelmällä:

Ensimmäinen yhdistelmä - vakiokuormitus ja lumikuorma koko alueella;

Toinen yhdistelmä on vakionopeus ja lumikuorma puoliväliin.

Kummankin yhdistelmän vakion ja tilapäisen kuormituksen voimat saadaan kertomalla voimat yksikön kuormituksesta kuormitustekijöihin G ja P (taulukko 3).

Rungon elementeissä lasketut pituussuuntaiset voimat ovat kaikkein epäedullisimpien voimien yhdistelmä vakiotasosta ja voimat lumesta oikealle, vasemmalle tai koko alueelle.

Määritämme yksikkökuorman ponnistelut ristikkorakenteissa leikkaamalla solmut. Haaran keskelle sijoitettu tasaisesti jakautuva kuormitus johtaa konsentroituihin voimia ristikon solmuihin (ks. Kuva 5).

Kuva 5 Laskentamalli

Solmussa B tarkistamme löydetyt ponnistelut.

Taulukko 3. Lasketut ponnistelut maatilan elementeissä (kg)

Ponnistelut yhdeltä kuormalta

Ponnistelut omasta. Paino G = 968 kg

Ponnistelut P = 3240 kg

koko span

koko span

lumen jäljellä

lunta koko span

3.3 Maatilojen laskeminen

Ylähihnan solmut on valmistettu etutukeen. Elementtien laskenta suoritetaan puristettavan taivutussauvan mallin mukaan. Laskettu span l = 474 cm. Poikkileikkauksen valinta suoritetaan suunnittelun mukaan ensimmäisestä kuormituksen yhdistelmästä:

- pitkittäinen voima tangossa: NAB = 20 830 kg;

- Taivutusmomentti ulkoisesta paikallisesta kuormituksesta:

Vähentää vääntömomenttia ulkoisesta kuormituksesta Mg ristikon ylemmän hihnan solmukohdat on rakennettu epäkeskisesti pitkittäisvoimien siirtämiseksi tangoilla, joilla on negatiivinen epäkeskisyys, jonka seurauksena purkautumisnopeus M muodostuu elementeissäe = N · e. Epäpuhtauden e optimaalinen arvo löytyy tasa-arvon jännitysten ehdoista elementin poikkileikkauksessa keskellä ja paneelin reunoilla:

jossa kerroin o asetetaan suunnilleen, o = 0,5.

Eksentrisyys luodaan elementteihin siirtämällä ristin tyynyjen keskiosa solmuissa alaspäin ylemmän hihnan geometrisesta akselista alaspäin e, joka saadaan rakentavasti aikaansaamalla rungot elementtien päissä 2 e: n syvyyteen ylemmältä pinnalta. Hyväksy epäkeskeisyys ylemmän hihnan solmuissa on sama ja sama kuin e = 8 cm.

Hyväksy puun leveyden yläalue b = 20 cm. Määritä ristikkosolmujen päätyjen romahduspaikkojen vaaditut vähimmäismitat:

- tuki- ja harjasolmukoissa (puun murskaus tapahtuu kulmassa b - b1 = 18 ° kuidun suuntaan):

- välisolmussa (puun kurominen kuidut):

Sitten halutun korkeuden ylärajan puutavaran vyö:

ota h = 25 cm

Tarkista hyväksytty osa.

Elementin joustavuus maatilan tasossa:

Kiinnityskerroin:

Arvioitu taivutusmomentti:

Suurin tavanomainen jännite:

- puolivälissä:

- paneelin reunoilla:

Ylähihnan vakaus ristikon tasosta on varustettu peitelevyillä.

Laskennalliset voimat elementeissä:

AG - NAG = 19568 kgf;

YY '- NYY ' = 12540 kgf;

GW - NGW = 7784 kgf.

Suunnittelemme venytettyjä elementtejä kahdesta pyöreästä johdosta. Elementin AG vaadittu poikkipinta-ala:

Yhden juosteen haluttu halkaisija määritetään kaavasta:

jossa mja = 0,8 on kerroin ottaen huomioon langanosan heikkeneminen SNiP II-25-80: n lausekkeen 3.4 mukaisesti [1];

m = 0,85 - kerroin ottaen huomioon SNiP P-25-80: n s. 3,4: n mukaisten kaksoisjuosteiden epätasainen toiminta.

Kaikki kohteet on otettu kahteen tankoon, joiden halkaisijat ovat seuraavat:

- alempi hihna kannattimissa - d = 30 mm;

- alemman hihnan keskiosa - d = 24 mm;

- pultti - d = 18 mm.

Jotta alasveton halkeilua pienennettäisiin, saadaan aikaan jousitus, joka on tehty d = 10 mm.

Sellaisten silmukoiden halkaisijat, jotka kiinnittävät säikeet alemmalle hihnalle välituoleille yhtä kestävän tilan mukaan, otetaan:

- alemman hihnan tuki - dn = 30 mm;

- alemman hihnan keskiosaan - dn = 24 mm;

- for bracing - dn = 18 mm.

Alemman hihnan keskiosan painot sijaitsevat lähellä toisiaan ja hitsataan toisiinsa pituudeltaan 1 m. Muissa elementeissä säikeet kootaan yhteen tiiviisti 1 m: n etäisyydellä alemmasta hihnavälistä.

Nimellisvoima: NBG = 3998 kg, arvioitu pituus l = 1,58 m.

Otetaan sekoitus telineosasta 200x75 mm. Tarkista hyväksytty osa:

- siitä, että puutavaran kaatuminen kuitujen yli on hyllyn pään alla:

- tilan stabiilisuuden vuoksi:

3.4 Solmaliitosten laskeminen ja suunnittelu

Tuki solmu (ks. graafinen osa).

Vaakatason tukikohdan vaadittu pituus johtosarjan kaatumisen tilasta kuitujen yli:

määritelty kaavalla

Hyväksy lvuoret = 18 cm

Horisontaalisen tukipinnan luomiseksi käytämme 200 x 200 mm: n poikkileikkausta ja 550 mm: n pituista pituutta vaakasuorassa asennossa 180 mm. Tyyny leikkaa ylävyön puuta 90 mm: n syvyyteen, joka antaa vaaditun epäkeskisyyden ja riittävän rypytyksen 9 cm> hnähdä = 8,26 cm

Tarkista tyynyn pituus hakkimalla sen pituutta:

missä on laskettu puusta vastustuskyky.

Tyyny on kiinnitetty puuhun, jossa on kaksi paria d = 18 mm pultteja.

Alahihna kiinnitetään tukilaitteeseen kanavalla nro 10 hitsattua poikkipalkkia 10 mm: n paksuisella levyllä vahvistetulla seinillä ja 20 x 160 mm: n levyllä. Levyn leveys muodostaa ylemmän hihnan (tyynyn) pään tyynyn pituuden vaaditun koon, joka on hnähdä = 8,26 cm Kulma on laskettu taivutuksella, jonka laskettu span on yhtä suuri kuin alemman akordin lsp = 20 + 2 (3,2 + 1,4) = 30 cm.

Jakson geometriset ominaisuudet:

F = 10 + 10,9 + 32 = 52,9 cm2;

- painopisteen sijainti:

- osa inertia momentti:

J = 22,4 + 20,9 · 2,98 2 + 32 · 2,02 2 = 337,4 cm4 (22,4 cm4 on kanavan inertia-aika levyllä);

- Vähimmäiskestoaika:

jossa ry = 3300 kg / cm 2 - teräksen 09G2S suunnitteluvastusta taivutukseen saannon lujuudessa.

Tarkista, että taivutuslevy kulkee alipaineen ponnistuksesta paineessa:

jossa levyn pituus on 16 cm.

Taivutusmomentti keskiosion kaistaleelle, jonka leveys on 1 cm ja jonka etäisyydet ovat 10 cm ja puristetut päät:

sama konsolin osalle lähtö 1että = 3 cm:

Levyn paksuus vaaditaan:

kestää 10 mm.

Laskemme hitsit kanavan kiinnittämiseksi levylle. Ristipään pituus on 40 cm. Vaadittava sauman korkeus:

hyväksytään mahdollisimman suuren korkeuden saumatsveitsiläinen = 5 mm.

Ristikko kiinnitetään valjaisiin ruuveilla d = 18 mm kulmilla 80x80x8 mm.

Alhaisen hihnan solmu (ks. graafinen osa).

Kokoonpanossa olevat suuttimet on valmistettu teräslevystä d = 10 mm reikiä kääntyneillä rullilla. Alemman hihnan ja hammastuksen elementit kiinnitetään solmussa silmukoiden avulla, joiden halkaisijat lasketaan edellä.

Telojen arvioitu kenttä:

lvuonna = 2,8 + 10 = 3,8 cm

Arvioitu aika rullissa horisontaalisten lankojen asentamiseksi (maksimivoima):

Telojen haluttu halkaisija:

Hyväksy dvuonna = 42 mm.

Tarkista rullan hyväksytty halkaisija:

jossa rbs - metallitelan laskettu vastus;

- ryppyjä varten:

jossa rlp - suunnittelu vierintävastus putoamisen sylinterimäisiin saranoihin.

Samoin valitaan tela d = 24 mm kiinnittimen kiinnittämistä varten.

Pienimpien lankojen leveys reikien löystymispaikassa:

Hyväksymme rakentavista syistä:

Hitsien vähimmäispituus hw = 8 mm silmukoiden kiinnittämiseksi kahden pyöreän tangon säikeisiin:

hyväksy lsveitsiläinen = 10 cm

Koska telineessä syntyy vain puristusvoimia, lepäämme 125x90x8 mm: n nurkkaan, joka on hitsattu ruuveille ja kiinnitä kahdella pultilla d = 12 mm.

Välitön solmu ylävyö (ks. graafinen osa).

Pyrkimys ylävyöhön yhdestä elementistä siirretään päiden etuseinän läpi putoamiskohtien läpi, joiden korkeus on hsp = h - 2 · e = 25 - 2 · e = 9 cm, mikä ylittää tarpeen. Solmuun liittyvä liitoskappale on päällekkäin kaksi puulevyä, joiden pituus on 150 x 75 mm ja pituus 72 cm d = 12 mm pultteilla, jotka varmistavat solmun jäykkyyden tasolta.

Telineestä tuleva voima lähetetään ylävyöksi pään läpi. Rakenteilla hyväksytään palkit, joiden osuudet ovat 75 x 200 mm ja pituus 520 mm ja pultit d = 10 mm.

Ridge solmu (ks. graafinen osa).

Palkkiot elementistä toiseen toimitetaan etutukijalla tammenvuorella, jonka poikkileikkaus on 100 x 100 mm ja pituus 200 mm. Tahmavuoren mitat on otettu siten, että kokoonpanomalli antaa vaaditun kokoiset vuorauksen päätyalueet - 100 mm> 88,3 mm, voimakäyttöjohdojen leikkaus kaikkiin elementteihin yhdessä pisteessä lasketun epäkeskisyyden kanssa e = 80 mm ja ristipäiden sijoittaminen kiinnityshihnoille.

Läpiviennit on valmistettu kanavasta nro 8, jossa on seinämä, joka on vahvistettu 8 mm paksuisella levyllä ja 10 x 100 mm: n levyllä. Heidän laskentansa geometristen ominai- suuksien määritelmän kanssa on sama kuin tukisolmussa tapahtuva siirtyminen. Arvioitu taivutusmomentti kuljettimessa:

Jakson geometriset ominaisuudet:

F = 4 + 8,98 + 10 = 23 cm2;

- painopisteen sijainti:

- osa inertia momentti:

J = 12,8 + 13,1, 11, 2 + 10, 1,52, 2 = 53,8 cm 4,

jossa 12,8 cm 4 on kanavan hitausmomentti levyn kanssa;

- Vähimmäiskestoaika:

Tarkista, että taivutusarkki kulkee paineella:

jossa 10 cm on levyn pituus.

Kiinnittimien päätyjen perusteella määrittelemme taivutusmomentin kaistaleella, jonka leveys on 1 cm keskiosasta 8 cm: n etäisyydellä kaavalla:

Levyn paksuus vaaditaan:

hyväksy = 8 mm.

Kanava ja levy hitsataan yhteen (sauma h = 5 mm).

Levyllä on kourunmuotoinen muoto ja se on yhteinen molemmille kulkureille. Pyöreän tangon d = 12 mm pystysuora jousitus kiinnitetään siihen kahdella d = 12 mm: n pultilla.

Vastaavasti harjassolmun tukisolmun kanssa käytämme tyynyjä, joiden pituus on 200x240 mm ja pituus 550 mm, kun ne työnnettiin ylävyön tankoihin 90 mm: n syvyyteen. Levyn läpiviennit - 100 mm leveä, antavat vaaditun kokoisen tyynyn päätypään kaatumisen - 100 mm> hnähdä = 88,3 mm.

Luistelevyjen asentamiseksi ylemmän hihnan molemmille puolille harjanteelle on muodostettu paripyöryt, joiden osuudeksi on 75x100 mm ja pituus 650 mm, joiden välissä on puoliväliä harjanteessa, jossa on vuoraus niiden välissä. Levyt kiinnitetään ylemmän hihnan tangoilla ruuveilla d = 16 mm, ja yhdessä kourun muotoisen levyn kanssa ristipäät tekevät solmun jäykkyyden ristikon tasosta.

4. Päärunkoalustan laskeminen ja suunnittelu

4.1 Kuormien kerääminen telineeseen

Telineiden pääkuormitukset ovat vakioita (päällystyspaino, pinnoitteen tukirakenteen paino, telineen kuollut paino), väliaikaiset kuormat (lumipaino) ja lyhytaikaiset (tuulen) kuormat (kuvio 5).

Kuva 5. Rakennuksen halkaisijan suunnittelu

Välilehdessä. Kuviossa 4 esitetään tiedot tasaisesti jakautuneista pystykuormista, jotka vaikuttavat telineeseen.

Taulukko 4. Kuormien kerääminen. Sääntely- ja suunnittelukuormat per 1 m 2

Säännöllinen kuorma, kg / m 2

Suunniteltu kuorma, kg / m 2

Valssatut pehmeät matot

Vaneri (0,008х2) х700

Kehyksen pituussuuntaiset kylkiluut 4x (0,046x0,117) h500x (1 / 1,5)

Kehyksen 4x (0,046x0,117) h500x (1/3, 96) poikittaiset kylkiluut

2x (0,046x0,058) x500x (1 / 1,5)

Eristys - vaahtomuovi 0,08 x (1,5-6x0,046) x (3,96-4x0,046) x40x (1 / (1,5x3,96))

Farmin paino

Keskimääräisen tuulikuormakomponentin vakioarvo wm korkeudella H maan yläpuolella määritetään kaavalla 6 [2]:

jossa w0 - tuulen paineen standardiarvo (ks. kohta 6.4 [2]);

k on kerroin, kun otetaan huomioon tuulipaineen korkeuden muutos (ks. kohta 6.5 [2]);

c on aerodynaaminen kerroin (ks. kohta 6.6 [2]).

Tuulen paineen standardiarvo w0 = 23 kg / m 2 Moskovalle, taulukon mukaan. 5 [2].

Kerroin k määräytyy taulukon mukaan. 6 [2] riippuen maaston tyypistä. Hyväksymme maaston B tyypin (kaupunkialue).

Arvot1 ja2 hyväksytty sovellukseksi. 4 s. 3 [2].

Tuulen arvioidut juoksevat kuormat:

jossa yf = 1,4 - tuulikuormituksen luotettavuuskerroin, joka on hyväksytty sivulta 6.11 [2].

Tuulikuormituksen keskittyneet voimat telineen yläosassa:

jossa hpUr - pinnoitteen tukirakenteen (pultin) korkeus telineen yläpuolella.

Tuntematon reaktio määritetään kaavalla:

4.2 Pinoamattomien komposiittitelineiden laskeminen

Asettamme telineen poikkileikkauksen koon rajata joustavuus l = 120.

Ota b x h = 175 x 500.

Racken oma paino hyväksytyn osan mukaan:

Pultin vakiokuormitus telineestä on yhtä suuri kuin:

Jatkuva kuorma telineeseen, mukaan lukien oma paino:

Tilapäinen (lumi) kuorma telineeseen:

Kuormituksen kokonaismäärä:

Taivutusmomentti telineen pohjassa:

Poikittaisvoima vasemman pilarin pohjassa:

Komposiittielementin joustavuuden laskemiseksi on välttämätöntä määrittää koko elementin joustavuus suhteessa akseliin YY, joka määritetään elementin l lasketusta pituudesta0 = m0H = 2,27,8 = 17,16 m noudattamatta vaatimuksia:

Joustavuuden vähenemisen kerroin määritetään kaavalla 12 SNiP II-25-80:

jossa nw - elementin arvioitu määrä ompeleita;

nkanssa - yhteen elementtiin kohdistuvien siteiden arvioitu lukumäärä 1 m elementistä;

Kkanssa - taulukossa määritelty yhdisteiden vaatimustenmukaisuuskerroin. 12 SNiP II-25-80.

koska teline toimii puristuksella taivutuksella ja sitten ruuveilla:

Komposiittiteline joustavuus:

Telineen joustavuus ylittää sallitun 2,5%: n, joka on alle 5%, joten telineen poikkileikkaus ei muutu.

Integroidun telineen joustavuuden on oltava vain joustavuus l1 yksittäiset haarat, jotka määritellään kaavalla 13 SNiP II-25-80. Määritä yksittäisten haarojen brutto- poikkileikkausten hitausmomentti suhteessa omiin akseleihinsa YY: n akselin suuntaisesti:

Telineen poikkipinta-ala:

Kiinnityskerroin on määritettävä ottaen huomioon joustavuus:

2 laatuluokan puutavaran kestävyys, ottaen huomioon erityisedellytykset, on

Sitten kerroin on:

Kertoimen ottaminen huomioon taulukon mukaan määräytyvien joukkovelkakirjojen noudattamisesta. 13 SNiP II-25-80: kw = 0,85.

- net drag-hetki:

Puristettavan taivutusaseman voimakkuustesti heikennetyllä osalla:

Telineen haarojen kiinnityspultit:

jossa sbr - staattinen vastusnopeus brutto;

Pultin d = 20 mm kantavuus määritellään kaavojen taulukossa. 17 SNiP II-25-80, ottaen huomioon tuulikuorman mn = 1,2:

Ota 13 ruuvia kahdessa rivissä.

Puristettavan taivutettavan telineen muodonmuutoksen tasaisen muodon vakaus tarkistetaan SNiP N-25-80: n kaavan 33 mukaisesti:

4.3 Pilarin kiinnityksen laskeminen pohjaan

Ankkurinauhat ja metallilevyt ovat yhtä paksuja: = 8 mm. Tällöin pakatut ja venytetyt alueet ovat:

Ankkureinauhan maksimi vetovoima ja telineen puristetun jalustan pohjassa oleva puristusvoima ovat seuraavat:

Tarkista telineen pakatun jalustan murskaus:

Jälkilaskelmissa asetetaan hihnojen kaltevuuskulma pystysuorien reunojen b = 45 °. Sitten työtä syntyy tyazh:

Teräslajin 09G2S säikeiden halkaisija määritetään keskitetysti venytettyjen elementtien voimakkuuden perusteella kaavalla:

jossa ry - teräsrakenteen vetolujuus,

Ry = 1850 kg / cm 2 pöytä. 60 SNiP P-23-81;

gkanssa - työolojen kerroin;

g = 0,9 - pöydälle. 6 SNiP P-23-81.

Tangon haluttu halkaisija:

Hyväksy 20 mm halkaisijaltaan.

Hitsauksen pituus määritetään hitsausmetallin leikkauksen laskemisesta:

missä vuonnaf - kerroin. 34 SNiP P-23-81, vuonna 2003f = 0,7;

Kf - saumanjalka, ota kf = 5 mm;

lw - sauman pituus on pienempi kuin sen koko pituus 10 mm.

RWF - hitsirenkaiden rakenneolosuhteet hitsausmetallin (R) osalle (ehdollinen)WF = 2000 kg / cm 2 taulukon mukaan. 56 elektrodi tyyppi E46A ja teräslaatu 09G2S;

Vaadittava hitsauspituus:

Ota sauman pituus 4 cm kummallakin puolella.

Määritä ankkurinauhojen ja metallilevyjen asentamiseen telineeseen tarvittavan puukappaleen määrä. Otamme halkaisijan halkaisijaltaan d = 1,6 cm, pituus l = 15 cm. Puutarhan kantavuus määräytyy kaavojen taulukon mukaan. 17 SNiP II-25-80, ottaen huomioon tuulikuorman mn = 1,2:

Tarvittava määrä puulajeja:

Ota 8 kpl halkaisijaltaan 16 mm, pituus 150 mm.

5. Suojaa mätää vastaan

Suojaava käsittely ja puunsuojauksen rakenteelliset toimenpiteet mahdollistavat rakenteiden säilymisen kuljetuksen, varastoinnin ja asennuksen aikana sekä lisäävät niiden kestävyyttä käytön aikana.

Konstruktiiviset toimenpiteet suojaavat puuta suorasta kosteudelta ilmakehän saostuksella, maaperällä ja sulavedellä, huurteen tunkeutumisella, kapillaarilla ja kosteuden tiivistämisellä.

Puurakenteiden on oltava avoimia, hyvin ilmastoituja, niin pitkälle kuin mahdollista, että niitä voidaan tarkastella uudelleen suojakäsittelyn uudelleen aloittamiseksi. Laakerielementtien tukiosien ei pidä olla vain antiseptiset, vaan myös suojatut lämpö- ja vedeneristysmateriaalit.

Kun laakerirakenteita käytetään olosuhteissa, joissa metallipintojen kondensoituminen on mahdollista, on ryhdyttävä toimenpiteisiin, jotta puuta ei pääse märkää kosketuksiin metalliin. Tätä tarkoitusta varten on suositeltavaa päällystää mastiksellä ("Izol", "Venta", "Lilo", Gissar-1 (TU 21-27-89-90), tiolio jne.) Ennen metalliosien asettamista paikalleen. niin että kun osat asetetaan paikoilleen, ne sopivat tiukasti puuhun ja mastinen, puristamalla, täyttää hyvin metallien ja puun väliset raot kiinnittimien (kulmat, pultit jne.) kiinnittämisen yhteydessä. Putken sijaan voit käyttää tiivisteitä vedeneristysmateriaaleista (isola, stekrouberoid, vedeneristys jne.), Joustavat tyynyt ja tiivistenauha.

Laakeri- ja sulkemisrakenteiden suojaamiseksi kosteudelta, maaleilta ja lakkoilta tulisi käyttää tiokolamastikoita ja epoksihartseihin perustuvia koostumuksia.

Kemiallinen suojelu koostuu kyllästyksestä mädäntäviin antiseptisiin aineisiin, jotka on jaettu kahteen ryhmään: vesiliukoiset (epäorgaaniset) ja öljyiset (orgaaniset).

Vesiliukoinen: natriumfluoridi, natriumfluoridikerma ja myös KF A, TFBA, BB-32, HMB-444, MB-1, HM-3324. Öljyinen: kivihiili, palaöljy, puusterva jne.

Taulukko 5. Rakenteiden suojaavan käsittelyn taktiikat